gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
Середа, 22 листопада 2017, 14:33

nbuvПроаналізовано основні міжнародні екологічні угоди у сфері зміни клімату, а також документи у сфері кліматичної дип- ломатії в ЄС. На міжнародному рівні досить складно розробити шляхи вирішення проблеми зміни клімату, враховуючи спе- цифіку глобальної проблеми зміни клімату, різний вплив зміни клімату на різні держави, різний рівень економічного роз- витку, викидів парникових газів у різних державах, тісний зв'язок проблеми зміни клімату з економікою, складність вирі- шення енергетичних питань тощо. Тому звернено увагу на особливості міжнародного переговорного процесу на Конферен- ціях Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, складності формування загальної узгодженої політики щодо зміни клімату на глобальному рівні. Розглянуто участь України у міжнародних переговорах з питань зміни клімату. Проаналізова- но питання формування еколого-економічної політики з питань зміни клімату в Україні, зобов'язання України щодо скоро- чення викидів парникових газів та основні нормативно-правові акти у сфері зміни клімату в Україні. Сформульовано реко- мендації щодо розроблення політики з питань зміни клімату в Україні. Акцентовано увагу на нагальній потребі екологізації економіки України, переходу до низьковуглецевого розвитку та реального скорочення викидів парникових газів в Україні. Звернено увагу на важливість врахування досвіду ЄС під час розроблення політики з питань зміни клімату в Україні, відпо- відність політики у сфері зміни клімату відповідно до міжнародних домовленостей України та висновкам наукових експер- тів, які свідчать про необхідність зменшення антропогенного навантаження на кліматичну систему.

Ключові слова: зміна клімату; парникові гази; Рамкова конвенція ООН про зміну клімату; Кіотський протокол; Паризь- ка угода; екологізація економіки.

Читати далі...