gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

Глосарій про відходи
Середа, 27 вересня 2017, 16:57

Голосарій про відходи

Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворились в процесі виробництва чи споживання, а також товари(продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутись шляхом утилізації чи видалення (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною (побічні продукти тваринного походження), - туша або частини туш забитих, загиблих тварин, сировина та продукти тваринного походження, що не призначені або визнані непридатними для споживання людиною (ЗУ «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» ст.1).

Біомаса – продукти, що складаються повністю або частково з речовин рослинного походження, які можуть бути використані як паливо з метою перетворення енергії, що міститься  в них, зокрема рослинні відходи сільського і лісового господарства (НАКАЗ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря із котелень, що працюють на лушпинні соняшнику» від 13.10.2009 № 540, пункт 1.1).

Радіоактивні відходи – матеріальні об’єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умови, що використання цих об’єктів та субстанцій не передбачається(крім розділу XIII, де цей термін вживається у значенні відповідно до частини другої цієї статті) (ЗУ «Про використання ядерної енергетики та радіаційну безпеку», ст.1).

Небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними (ЗУ «Про відходи», ст. 1).

Виробник відходів – фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до вироблення відходів (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Збирання відходів – діяльність пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Зберігання відходів – тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах(до їх утилізації чи видалення) ( ЗУ «Про відходи», ст.1).

Оброблення (перероблення) відходів – здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Перевезення відходів – транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об’єктів оброблення, утилізації чи видалення (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Транскордонне перевезення відходів – транспортування відходів з території, або через територію України, на територію або через територію іншої держави (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Знешкодження відходів – зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Захоронення відходів – остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий фізичний вплив відходів на навколишнє природнє середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Об’єкти поводження з відходами – місця чи об’єкти, що використовується для збирання, зберігання, сортування, оброблення, перероблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Державний класифікатор відходів – систематизований перелік кодів та назв відходів, призначений для використання в державній статистиці з метою надання різнобічної та обґрунтованої інформації про утворення, накопичення, оброблення(перероблення), знешкодження та видалення відходів (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Розміщення відходів – зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Власник відходів – фізична або юридична особа, яка відповідно до закону володіє, користується і розпоряджається відходами (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Побутові відходи – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Тверді відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватись за призначенням (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Рідкі відходи – побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Послуги з вивезення побутових відходів – збирання, зберігання та перевезення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Послуги з перероблення (оброблення) побутових відходів – здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей побутових відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Послуги із захоронення побутових відходів – послуги із остаточного розміщення побутових відходів після їх перероблення (оброблення) у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природнє середовища та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Сортування відходів – механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, енергетичною цінністю, товарними показниками тощо з метою підготовки відходів до їх утилізації чи видалення (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Джерело утворення побутових відходів – об’єкт, на якому утворюються побутові відходи (житловий будинок, підприємство, установа, організація, земельна ділянка) (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Декларація про відходи – документ, який згідно із цим Законом подають суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів в межах від 50 до 1000 (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Показник загального утворення відходів(далі Пзув) – критерій обсягу утворення відходів, що розраховується за формулою Пзув=5000 x М1+500 x М2+50 x М3+1 x М4, де М1, М2, М3, М4 – маса в тоннах відходів 1,2,3 та 4 класів небезпеки відповідно, утворених за попередні рік (ЗУ «Про відходи», ст.1).

Підготувала Марта Мартинюк.