gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

Дозвіл на добування урану
Неділя, 20 березня 2016, 10:21

Діяльність підприємств з видобування, переробки, перевезення уранових руд та продуктів їх переробки провадиться на підставі ліцензій, які видаються у порядку, встановленому законодавством України.

Надання надр для геологічного вивчення родовищ уранових руд здійснюється відповідно до Кодексу України про надра. Спеціальні дозволи на дослідно-промислову розробку уранових родовищ та видобування уранових руд надаються відповідно до Кодексу України про надра та за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я (Міністерство охорони здоров'я України) і мають містити вимоги щодо забезпечення захисту персоналу, населення та охорони довкілля від іонізуючого випромінювання з урахуванням впливу радону та його дочірніх продуктів, а також запобігання радіоактивному забрудненню довкілля.

Ліцензії на переробку уранових руд, а також на перевезення уранових руд і продуктів їх переробки видаються відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"

Спеціальні дозволи на будівництво нових об'єктів по переробці уранових руд та реконструкцію діючих об'єктів надаються лише після одержання позитивних висновків державної екологічної експертизи проекту робіт відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу" та інших державних експертиз згідно з законодавством України. (ст. 7 Закону України «Про видобування і переробку уранових руд» 645/97-вр від 05.12.2012).

До компетенції обласних рад у порядку, встановленому Кодексом України про надра та іншими законодавчими актами, належить, зокрема, погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин (ст. 9¹ Кодексу України про надра від 27.07.1994 № 132/94-ВР.).

Згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» від 12 грудня 1994 р. N 827 уранові руди належать до корисних копалин загальнодержавного значення.

Ст. 13 Кодексу України про надра визначено, що користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи.

Відповідно до ст. 16 Кодексу України про надра спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів. При цьому, надання спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється після попереднього погодження з відповідною радою питання про надання земельної ділянки для зазначених потреб, крім випадків, коли у наданні земельної ділянки немає потреби.

Згідно п. 2 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ від 30 травня 2011 р. № 615, дозволи надаються Держгеонадрами переможцям аукціонів з їх продажу та без проведення аукціонів у випадках, передбачених пунктом 8 цього Порядку, Держгеонадрами.

На кожний вид користування надрами в межах конкретної ділянки надається окремий дозвіл. (п.3 Порядку).

Дозвіл на видобування корисних копалин (промислову розробку їх родовищ) надається після проведення експертизи та оцінки розвіданих запасів корисних копалин в установленому порядку чи апробації прогнозних (перспективних) ресурсів корисних копалин місцевого значення ДКЗ за умови подальшого затвердження нею таких запасів. (п.4 Порядку).

Згідно п. 5 Порядку, дозволи надаються на такі види користування надрами:

геологічне вивчення родовищ корисних копалин;

геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

видобування корисних копалин;

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ);

будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо);

виконання робіт (провадження діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції.

Відповідно до п. 9 Порядку надання надр у користування, за винятком надання надр на умовах угод про розподіл продукції, погоджується з:

- відповідними обласними радами - на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

- Мінприроди - на всі види користування надрами;

- Держпраці - на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою та видобування, а також для цілей, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин, в частині державного гірничого нагляду.

Невід'ємною частиною дозволу є угода про умови користування надрами, що укладається між органом з питань надання дозволу (Держгеонадра) і надрокористувачем, і містить програму робіт, яка оформляється як додаток (п. 10 Порядку). Дозвіл надається надрокористувачеві, а робочий примірник дозволу разом з відповідними документами зберігається в органі з питань надання дозволу (п. 12 Порядку).

Крім того, згідно ст. 7 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» від 05.12.2012р. у сфері використання ядерної енергії обов'язковому ліцензуванню підлягає, зокрема, переробка уранових руд. Ліцензування зазначених видів діяльності здійснюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відповідно до законодавства (Державна інспекція ядерного регулювання України). Переробка уранових руд, відповідно до ст. 1 Закону України «Про видобування і переробку уранових руд», це процес обробки руди з метою виділення корисних компонентів і одержання концентрату.

Висновок: Таким чином, залежно від виду діяльності, відповідний суб’єкт повинен отримати або спеціальний дозвіл на дослідно-промислову розробку уранових родовищ та видобування уранових руд, або ліцензію на переробку уранових руд, перевезення уранових руд і продуктів їх переробки. Обласна рада в даному випадку повинна тільки погодити/не погодити надання надр у користування, але жодним чином не є уповноваженим органом для видачі спеціального дозволу чи ліцензії. Спеціальний дозвіл видає Державна служба геології та надр України, а ліцензію видає Державна інспекція ядерного регулювання України.

18.03.2016р.

Підготувала Олеся Балян