gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

Результати діяльності робочої групи із питань довгострокової співпраці за РКООНЗК у Дурбані (2011)
Понеділок, 16 січня 2012, 21:06

durban.1Спільне бачення щодо дій із довгострокової співпраці:
Конференцією Сторін РКООНЗК погоджено необхідність продовження роботи для визначення глобальної цілі зі скорочення викидів парникових газів (ПГ) до 2050 року та визначення часових рамок досягнення піку викидів парникових газів. Ці питання повинні бути визначені на вісімнадцятій сесії конференції Сторін РКООНЗК.
Дії із пом’якшення наслідків зміни клімату (ЗК):
Обов’язки із пом’якшення наслідків зміни клімату розвинутими країнами:
Конференцією Сторін визнано, що зменшення викидів парникових газів є необхідним згідно із науковими даними, що задокументовано у Четвертому звіті Міжурядової групи експертів зі зміни клімату. У зв’язку із цим, необхідним є утримання глобального росту температури не вище 2 градусів Цельсія від доіндустріального рівня. Тому сторони повинні вжити негайних заходів для того, щоб досягти цієї довгострокової мети, згідно із науковими даними та на основі принципу рівності. Конференцією Сторін також визнано потребу у вирішенні питання посилення довгострокових цілей у аспекті перегляду довгострокової глобальної мети на основі наявних наукових знань, включаючи питання із утримання глобального росту температури на рівні 1,5 градусів Цельсія. При цьому вказано, що існує розрив між реальним скороченням викидів парникових газів, які можна досягнути згідно із проголошеними цілями державами, та необхідним скороченням викидів парникових газів для утримання глобального росту температури на відповідному рівні згідно із висновками міжурядової групи експертів ООН.
У зв’язку із вказаним вище, розвинуті країни закликано до збільшення своїх цілей зі скорочення викидів парникових газів, враховуючи при визначенні індивідуальних цілей аспекти, які стосуються базового року, потенціалу глобального потепління, врахування газів та секторів, очікувані скорочення викидів, значення використання землі, зміни в землекористуванні та лісництві, вуглецеві кредити від ринкових механізмів, пов’язані припущення та умови, що стосуються амбіцій зобов’язань.
Розвинуті країни повинні подати в секретаріат РКООНЗК інформацію про оголошені цілі зі скорочення викидів до 5 березня 2012 року.
Розвинутим країнам запропоновано поділитися досвідом щодо розроблення стратегій низько вуглецевого розвитку та подати відповідну інформацію щодо прогресу у формуванні даних стратегій.
Конференцією сторін прийнято рекомендації щодо дворічного звітування розвинутих країн за РКООНЗК. Перший дворічний звіт сторони повинні подати до 01 січня 2014 року. Окремо кожні чотири роки Сторонами, включеними до додатку 1, подаються національні повідомлення з питань зміни клімату (наступне повинне бути подано до 01.01.2014 року)
Прийнято «Правила та процедури міжнародної оцінки та нагляду». Перші міжнародні оцінки будуть розпочинатися два місяці після подання перших дворічних звітів розвинутими країнами. Перегляд поданої щорічної  інвентаризації парникових газів буде продовжуватися на щорічній основі, а міжнародна оцінка та нагляд будуть здійснюватися кожні два роки, незалежно, або у зв’язку із національними повідомленнями.
Національні заходи з пом’якшення ЗК (mitigation) країн, що розвиваються
Враховуючи, що зміна клімату несе нагальну та потенційно невідворотну загрозу людському існуванню та планеті, дана проблема потребує вирішення всіма країнами. Вказано, що країни, що розвиваються уже вживають заходів на глобальному рівні задля пом’якшення зміни клімату, відповідно до принципів та положень РКООНЗК, і вони можуть посилювати такі заходи, залежно від положень щодо фінансової, технологічної підтримки та підтримки щодо нарощування потенціалу з боку розвинутих держав, підтверджуючи, що соціальний та економічний розвиток, боротьба з бідністю в таких країнах є пріоритетом, стратегії низько вуглецевого розвитку є головними для сталого розвитку даних держав, частка глобальних викидів яких ростиме для вирішення їх соціальних потреб та потреб у розвитку, а також, що розвинуті країни повинні надавати посилену фінансову, технологічну підтримку та сприяння у нарощенні потенціалу  для підготовки та впровадження на національному рівні заходів із пом’якшення зміни клімату країнами, що розвиваються. Країни, що розвиваються, заохочуються до подання інформації про їх національні заходи із пом’якшення, враховуючи, що додаткова гнучкість повинна бути надана малим острівним країнам, які розвиваються, і найменш розвинутим державам, і така інформація повинна бути подана в секретаріат РКООНЗК до 05 березня 2012 року. Таким чином, країни, що розвиваються, заохочуються до розроблення стратегій низько вуглецевого розвитку, при цьому визнано потребу у фінансовій та технічній підтримці даного процесу з боку розвинутих держав.  
Дворічне звітування за РКООНЗК країн, не включених у додаток 1 РКООНЗК
Вирішено, що країни, не включені в Додаток 1, відповідно до їх спроможності та отриманої підтримки (в тому числі фінансової) для звітування, повинні подати їх перший дворічний звіт до грудня 2014 року; найменш розвинуті держави та малі острівні держави, що розвиваються, можуть подавати дворічні звіти на власний розсуд.
Реєстр
Посилаючись на рішення започаткувати Реєстр, який міститиме інформацію про національні необхідні заходи із пом’якшення ЗК, яким необхідна міжнародна підтримка, для сприяння їх фінансуванню, технологічної підтримки та допомозі у розбудові потенціалу, вирішено започаткувати Електронний реєстр, який буде адмініструвати команда секретаріату; участь у реєстрі буде добровільною; Реєстр відображатиме інформацію про національні заходи із пом’якшення та типи їх підтримки.
Країни, що розвиваються, запрошуються до подачі інформації в секретаріат щодо заходів із пом’якшення зміни клімату, які потребують міжнародної підтримки (зміст заходу, органи, які впроваджуватимуть, часові рамки впровадження, вартість заходів, сума і типи підтримки, очікувані скорочення викидів, індикатори впровадження та іншу релевантну інформацію)
Окрема увага приділена питанню щодо підходів та позитивних стимулів скорочення викидів від знеліснення та деградації лісів у країнах, що розвиваються; значення консервації, сталого управління лісами у країнах, що розвиваються; різним підходам, включаючи можливості використання ринків, для покращення економічної ефективності та сприяння заходам із пом’якшення ЗК, враховуючи різні умови розвинутих країн, та країн, що розвиваються. Наголошено, що сторони повинні досягти дійсних, додаткових, перевірених скорочень для уникнення подвійного обрахунку одиниць скорочення викидів парникових газів.
Економічні і соціальні наслідки відповідних заходів боротьби зі ЗК
Наголошено що в певних умовах та державах відповідні заходи боротьби зі зміною клімату можуть мати негативні екологічні, соціальні та економічні наслідки. Вказано, що політика та заходи боротьбі зі зміною клімату повинні підтримувати економічний та соціальний розвиток країн, що розвиваються. Вкотре наголошено, що розвинуті країни повинні відігравати лідируючу роль у сфері вирішення глобальної проблеми зі зміни клімату.
Посилення заходів із адаптації
Окрема увага приділяється питанню щодо формування, роботи, звітування, розроблення робочого плану діяльності Адаптаційного комітету.
Фінанси
Вирішено прийняти процедурні правила роботи Постійної комісії, що займатиметься даними питаннями.
Вирішено у 2012 році розробити програму довготермінового фінансування після 2012 року.
Розвиток і передача технологій. Організація у 2012 році функціонування механізму з передачі технологій
Вирішено питання про повноваження Кліматичного технологічного центру і мережі, який виконуватиме наступні завдання: визначення технологій із пом’якшення зміни клімату та адаптації, як кліматично-дружніх, сприяння підготовці проектних пропозицій для фінансування існуючих технологій із пом’якшення та адаптації,  сприяння адаптації та впровадженню існуючих технологій, сприяння дослідженню та розвитку нових кліматично-дружній технологій, що відповідають меті сталого розвитку, тощо.
Окрема увага приділяється питанню нарощення потенціалу для вирішення проблем зі зміни клімату.
Питання перегляду глобальних цілей у сфері боротьби зі ЗК
В порядку перегляду повинна періодично оцінюватися адекватність довгострокової глобальної цілі у світлі досягнення мети конвенції та досягнення загального прогресу в її досягненні у відповідності до принципів і положень Конвенції. Перший перегляд цілі повинен розпочатися у 2013 році та повинен бути завершеним до 2015 року.
Аспекти, що стосуються країн, включений у додаток 1 Конвенції, із статусом країн з перехідною економікою
Країни додатку 1 запрошуються до сприяння в нарощенні потенціалу, надання фінансової, технічної та технологічної допомоги країнам додатку 1, які є країнами із перехідною економікою, для допомоги цим державам у розвитку та імплементації стратегій низько вуглецевого розвитку, планів дій, що відповідають їх національним пріоритетам та досягнення ними цілей зі скорочення викидів.
В результаті роботи групи із довгострокової співпраці прийнято такі документи:
додаток I «Керівні принципи дворічної звітності за РКООНЗК для розвинених країн»
додаток II «Умови та процедури для міжнародних оцінок і нагляду»
додаток III «Керівні принципи дворічної звітності за РКООНЗК для Сторін не включених у додаток I до Конвенції»
додаток IV «Умови і принципи міжнародних консультацій та аналізу»
додаток V «Орієнтовний перелік заходів Комітету з адаптації»
додаток VI «Склад і методи роботи Постійної комісії»
додаток VII «Коло повноважень Центру кліматичних технологій та мережі»
додаток VIII «Критерії, які будуть використовуватися для оцінки й вибору відповідального суб’єкта Центру кліматичний технологій і мережі, та інформація, яка повинна бути включена в пропозиції»

Підготувала: М.Булгакова,
директор ЕДЦ «Правова аналітика»

 

НОВИНИ САЙТУ :

27.03.2019 | 
Лекція «Сучасна практика здійснення виконавчого провадження приватними виконавцями» Питання для обговорення: 1. Загальні положення здійснення виконавчого провадження. 2. Відмінності в практиці роботи приватних та державних виконавців. 3. Витрати у виконавчому провадженні. 4. Штрафи та санкції у виконавчому провадженні. 5. Особливості здійснення виконавчого провадження у окремих справах. Короткий зміст: -Інститут приватних виконавців введено на підставі Закону...
Читати далі.....
10.04.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за березень 2018року. У березні Європейська Комісія приділила увагу проблемам реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин на ринку ЄС, впорядкуванню законодавства з використання стійких органічних забруднювачів. Європейське хімічне агентство запустило нову веб-сторінку...
Читати далі.....
07.03.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за лютий 2018року. У лютому Європейська Комісія розпочала процедуру перегляду Директиви про питну воду. Покращення якості питної води, забезпечення кращого доступу громадян до питної води та інформації про неї завжди є на порядку...
Читати далі.....
06.02.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за січень 2018р. У січні розпочалося головування Болгарії у Раді ЄС, яка своїми пріоритетами у сфері екологічної та кліматичної політики визначила циркулярну економіку та екологічні інновації, покращення якості повітря та краще регулювання. Європейськими...
Читати далі.....
04.01.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за грудень 2017року. У грудні активізувалася правотворча діяльність інституцій ЄС. Зокрема, визначені пріоритети розвитку законодавства ЄС на 2018-2019 роки, досягнуто домовленості із законодавчих ініціатив у сфері поводження з відходами, реформування внутрішнього ринку...
Читати далі.....
05.12.2017 | 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за листопад 2017року. У листопаді відбулись події, спрямовані на оновлення Спільної аграрної політики ЄС, – громадськість представила власну Перевірку відповідності (Fitness check) політики щодо її актуальності, результативності, ефективності, узгодженості та доданої вартості...
Читати далі.....
22.11.2017 | 
Проаналізовано основні міжнародні екологічні угоди у сфері зміни клімату, а також документи у сфері кліматичної дип- ломатії в ЄС. На міжнародному рівні досить складно розробити шляхи вирішення проблеми зміни клімату, враховуючи спе- цифіку глобальної проблеми зміни клімату, різний вплив зміни клімату на різні держави, різний рівень економічного роз- витку, викидів...
Читати далі.....
06.11.2017 | 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за жовтень 2017 року. У жовтні європейські інституції активно готувались до міжнародних заходів в екологічній та кліматичній сферах, які відбудуться наприкінці 2017року. Зокрема, до третьої Асамблеї ООН з навколишнього середовища, цьогорічним девізом...
Читати далі.....